Image Image Image Image Image Image Image Image Image

31 loka

Kirjoittaja

Kommentteja asetusluonnokseen uuden asunnon sisäilmasta

31.10.2016 | Kirjoittaja |

Ympäristöministeriö on työstämässä asetusta uuden asunnon sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta. Asetuksen suunniteltu voimaantulo on vuoden 2018 alussa. Uusin asetusluonnos on julkaistu nyt lokakuun alkupuolella. Meillä olisi vähän kysyttävää/kommentoitavaa siihen.

a. Sisäilman laatu – mitkä viitearvot? Asetusluonnoksessa on mainittu ympäripyöreästi, että uuden rakennuksen sisäilmassa ei saa olla haitallisessa määrin pienhiukkasia, hajuja, kemiallisia, fysikaalisia tai biologisia tekijöitä. Edellinen, maaliskuulta peräisin oleva asetusluonnos oli tässä suhteessa huomattavasti edistyneempi: siellä oli selkeä taulukko eri epäpuhtauksien sallituista enimmäismääristä.

Ihmettelemme, miksi selkeä taulukko on nyt korvattu ympäripyöreällä virkkeellä. Asetuksessa määritellyt raja-arvot palvelisivat huomattavasti paremmin uuden rakennuksen suunnittelijoita ja rakentajia

b. Alipaineisuuden raja-arvot puuttuvat. Asetusluonnoksessa ei ole lainkaan määritelty raja-arvoja alipaineisuudelle. Koska selkeät ohjeistukset tästä puuttuvat, voi uudessa rakennuksessa ilmetä ali- tai ylipaineisuutta ja täten sisäilmaongelmia. Esimerkiksi radonia pääsee kulkeutumaan rakennukseen sitä enemmän, mitä suurempi on ulkoilman ja sisäilman paine-ero.

Mielestämme asetuksessa pitäisi sisäilman ilmanpaineelle olla määritelty tietty raja-arvo (Pa) suhteessa ulkoilmaan.

c. Positiivista: ilmavirran ja ilmavirtojen hyväksyttävät enimmäispoikkeamat suunnitelluista arvoista sisältävät sekä mittausepävarmuuden että mittaustuloksen poikkeamat.

Tämä tarkoittaa sitä, että ilmavirtojen mittauksessa tulee käyttää vain korkealaatuisia mittauslaitteita, osa nykyään käytössä olevista laitteista ei enää ole käyttökelpoisia asetuksen tultua voimaan. Yhteistyöyrityksemme Sisäilmahuolto Oy Suomi käyttää vain korkealaatuisia mittauslaitteita, jotka täyttävät asetusluonnoksen vaatimukset. Ne tarkastetaan ja kalibroidaan säännöllisesti, vuosittain tai jopa useammin.

Facebooktwitterlinkedin